اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
506 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
536 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
511 بازدید

     

جهاد سایتديدار رئيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان با مدير كل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان

رئيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان با مدير كل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان ديدار و درخصوص توسعه همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي آموزشي و پژوهشی مذاكره کردند.

به گزارش اداره روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در اين ديدار كه به پیشنهاد دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان دراستانداری تشکیل شد، رئيس واحد ازتوانمندي ها و برنامههاي در دست اقدام این واحد گزارشی ارائه و آمادگي واحد صنعتي اصفهان را بمنظور همكاري در زمينههاي مختلف با دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان

اعلام نمود.

همچنین انصاری، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان ضمن اشاره به سابقه همکاری های قبلی و اظهار رضایت از برنامه آموزش دهیاران استان در سال جاری توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و تشریح اهم برنامهها و طرحهاي در دست برنامهريزي و اقدام از جمله آموزش های تخصصی دهیاران استان و توانمند سازی دهیاران در زمینه کارآفرینی و ایجاد زمینه های اشتغال روستائیان، مشارکت و همکاری جهاد دانشگاهی در اجرای برنامه ها و بهره مندی از تجربیات و توان علمی جهاددانشگاهي را خواستار شد.

در پایان مقرر شد ضمن توسعه و ارتقاء سطح همکاری ها در خصوص برگزاری دوره های جدید آموزشی به ویژه در خصوص کارآفرینی و اشتغال روستائیان اقدام شود.

مطالب بایگانی شده