اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
442 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
472 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
450 بازدید

ابوذر پور مدنیگزارش نهائي طرح، طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان تحويل معاونت پژوهشي و توسعه‏ ي سرمايه‏ ي انساني شهرداري اصفهان شد.

به گزارش روابط عمومي واحد صنعتي اصفهان، معاون پژوهشي واحدگفت: طرح پژوهشي" طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان" به سفارش معاونت پژوهشي و توسعه‏ ي سرمايه‏ ي انساني شهرداري اصفهان، توسط مركز مهندسي صنايع واحد تحويل كارفرما شد.

مهندس ابوذر پورمدني افزود: اين طرح با اهداف ايجاد پايگاه دانش ساخت ‏يافته مبتني بر نيازمندي‏ هاي فرآيندي، بهبود فضاي فرهنگي و توانمندسازي سازمان در زمينه‏ ي مديريت دانش انجام پذيرفته است.

وی تدوين فرآيندها، روش‏ هاي اجرائي و دستورالعمل‏ هاي نظام مديريت دانش همچنين تدوين طرح فناوري اطلاعات مديريت دانش و پياده‏ سازي راهكار نرم ‏افزاري مديريت دانش در شهرداري اصفهان را از ديگر اهداف انجام اين پژوهش دانست.