اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

نوع رسانه
12
جزئیات
0 0
304 بازدید
نوع رسانه
11
جزئیات
0 0
337 بازدید
نوع رسانه
10
جزئیات
0 0
315 بازدید

معاونت پژوهشي به منظور ساماندهي، گسترش و تقويت فعاليت هاي پژوهشي و برنامه ريزي و هدايت امور تحقيقاتي باتوجه به اولويت هاي جامعه و برنامه پنجم توسعه جهاددانشگاهي فعاليت مي نمايد. در حال حاضر اين معاونت در قالب 2 گروه پژوهشي و 2 مركز خدمات تخصصي فعاليت دارد.

ـ گروه پژوهشي برق (كنترل)                                                                                 

ـ مركز خدمات تخصصي شيمي و مهندسي شيمي

ـ گروه پژوهشي ژئوشيمي                                                                                              

ـ مركز خدمات تخصصي كشاورزي