نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 35.38 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 29.18 kB