امضای تفاهم نامه واحد صنعتی اصفهان ومجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آب و برق اصفهان

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ ۶