سخنرانی رییس واحد صنعتی اصفهان، پیش از خطبه های نمازجمعه اصفهان ۱۸ مرداد ماه

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۸