برگزاری هشتمین دوره ی مسابقات ملی مناظره واحد صنعتی اصفهان

تاریخ برگزاری : ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ رویدادها
برگزاری هشتمین دوره ی مسابقات ملی مناظره واحد صنعتی اصفهان