ستفا

مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان راه اندازی می شود
در آستانه آغاز دهه پنجم تشکیل جهاد دانشگاهی:

مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ۱۱ مرداد ماه، دوازدهمین جلسه شورای مرکزی مراکز نوآوری و شتابدهی (منش) جهاددانشگاهی با موضوع راه‌اندازی منش در واحدهای قزوین و صنعتی اصفهان، در محل ستفا برگزار شد.

ادامه مطلب