علمی کاربردی

مقام پنجم کندو کسب شد
توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان:

مقام پنجم کندو کسب شد

دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، در رویداد کارآفرینی کندو مقام پنجم را در بین ۱۷ تیم شرکت کننده کسب نمود.

ادامه مطلب
رویتاک برگزار شد
با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی:

رویتاک برگزار شد

همایش انتقال تجربه رویتاک، با همکاری دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب