امضای تفاهم نامه واحد صنعتی اصفهان و شرکت گاز استان

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ ۳