مراسم آغاز سال کاری ۱۳۹۸ واحد صنعتی اصفهان

۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۷