انجام طرح تحقیقاتی « رابطه بین عوامل دموگرافیک و نیازهای فرهنگی دانشجویان »

۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۲ کد : ۱۵۳۹۳ فرهنگی
تعداد بازدید:۹۳
طرح تحقیقاتی « رابطه بین عوامل دموگرافیک و نیازهای فرهنگی دانشجویان »توسط معاونت فرهنگی واحد صنعتی اصفهان انجام شد.
انجام طرح تحقیقاتی « رابطه بین عوامل دموگرافیک و نیازهای فرهنگی دانشجویان »

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی این واحد، طرح مطالعاتی "رابطه بین عوامل دموگرافیک و نیازهای فرهنگی دانشجویان" اجرا و گزارش نهایی آن تهیه شد.

جامعه آماری این طرح مطالعاتی، کلیه ی دانشجویان روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده اند.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه ی اجرا از نوع همبستگی بوده است.

ابزار پژوهش در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و نیازهای فرهنگی دانشجویان بود که پس از روایی و پایایی سنجی به صورت میدانی اجرا شد. حجم نمونه ی این تحقیق با ضریب اطمینان 95 درصد با استفاده از روش فرمول کوکران به دست آمد که تعداد 384 پرسشنامه به روش طبقه ای متناسب با حجم توزیع شد.

داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد پردازش قرار گرفت و انواع رابطه سنجی بین نیازهای فرهنگی دانشجویان و عوامل دموگرافیک مانند سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت سکونت (خوابگاهی/غیرخوابگاهی)، سواد پدر و مادر انجام شد.

همچنین با انجام آزمون "فریدمن" ترتیب اولویت نیازهای دانشجویان در 163 نیاز مشخص شد.

 


نظر شما :