انجام طرح مطالعاتی «بررسی نگرانی مدرسان مراکز آموزشی واحد صنعتی اصفهان»

۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۵ کد : ۱۴۸۷۱ فرهنگی
تعداد بازدید:۱۰۲
طرح مطالعاتی «بررسی نگرانی مدرسان مراکز آموزشی» در  واحد صنعتی اصفهان انجام شد.
انجام طرح مطالعاتی «بررسی نگرانی مدرسان مراکز آموزشی واحد صنعتی اصفهان»

به گزارش روابط عمومی جهادانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد، طرح مطالعاتی "بررسی نگرانی های مدرسان مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان" انجام و گزارش نهایی تهیه شد.

مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد با اعلام خبر فوق افزود: جامعه آماری این تحقیق کلیه مدرسان مراکز 8 گانه معاونت آموزشی واحد بوده اند که به روش سرشماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی سنجی آن ها انجام شد مورد بررسی قرار گرفتند.

دکتر غلامرضا قجاوند افزود: روش تحقیق از نوع پیمایشی بود و نتایج اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این طرح مطالعاتی، نگرانی مدرسان در 45 موضوع مانند نگرانی های شغلی، مالی، معنویات، دین و مذهب، آینده کشور، ارتباطات بین فرد، خانواده، تحصیلات، مسائل جاری جهان، بهداشتی و سلامت، جامعه و ... مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نتایج تحقیق فوق نشان داد نگرانی های مالی، نگرانی های شغلی و نگرانی ها نسبت به آینده کشور رتبه اول تا سوم و نگرانی نسبت به عدم پذیرش رفتار توسط خانواده، نگرانی نسبت به روابط با همکاران و نگرانی برای از دست دادن دوستان صمیمی، به ترتیب سه رتبه آخر را در بین نگرانی های مدرسان داشت.

در این تحقیق همچنین رابطه بین عوامل دموگرافیک مدرسان با نگرانی ها و نیز رابطه بین نگرانی ها مورد بررسی قرار گرفت.

 


نظر شما :