تماس با ما

تعداد بازدید:۸۷۲۸

ریاست                                    03133912543

معاونت پژوهشی                      03133912807

معاونت فرهنگی                       03133912542

معاونت آموزشی                       03133387455

معاونت پشتیبانی                      03133912811

مراکز آموزش های کوتاه مدت              0313849

روابط عمومی                           03133912816

حراست                                  03133912801

دبیرخانه                                 03133912543

فاکس                                    03133912541

آدرس: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

کد پستی: 8415683512

 

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲