تماس با ما

تعداد بازدید:۶۲۸۴

ریاست                                    03133912540

معاونت پژوهشی                      03133912807

معاونت فرهنگی                       03133912542

معاونت آموزشی                       03135250036

معاونت پشتیبانی                      03133912811

مراکز آموزش های کوتاه مدت              0313849

روابط عمومی                           03133912816

حراست                                  03133917594

دبیرخانه                                 03133917596

فاکس                                    03133912541

آدرس: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

کد پستی: 8415683512

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۱