اجرای طرح مطالعاتی «نگرش دانشجویان مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان به آسیب های اجتماعی»

۱۶ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۰ کد : ۱۴۹۰۲ فرهنگی
تعداد بازدید:۱۳۹
طرح مطالعاتی «نگرش دانشجویان مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان به آسیب های اجتماعی» انجام شد.
اجرای طرح مطالعاتی «نگرش دانشجویان مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان به آسیب های اجتماعی»

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد صنعتی اصفهان، طرح مطالعاتی "نگرش دانشجویان مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان" در سال تحصیلی 99-98 انجام شد و گزارش نهایی تهیه شد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان مؤسسه آوزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده اند که به روش پیمایشی انجام گرفت.

برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پس از انجام روایی و پایایی سنجی، عملیات میدانی جهت تکمیل پرسشنامه ها انجام شد.

حجم نمونه این طرح مطالعاتی 306 نفر بود که با توجه به تعداد دانشجویان با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به دست آمد. پرسشنامه ها به روش طبقه ای متناسب با حجم متناسب تعداد دانشجویان دانشکده ها، مقاطع تحصیلی و جنسیت آنان توزیع شد.

نتایج پرسشنامه ها بعد از ورودی داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این تحقیق مشخص شد 64.4 درصد پاسخگویان نسبت به آینده خود امیدوارند و میانگین امید به آینده در "زنان دانشجو" بیش از "مردان دانشجو" بوده است.

همچنین میانگین امید به آینده در دانشجویان متأهل بیش تر از دانشجویان مجرد بوده است.

همچنین این مطالعه به بررسی روابط بین عوامل دموگرافیک و انواع آسیب ها مانند تمایل به مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، قرص های روان گردان، تمایل به خودکشی، تمایل به فرار از خانه، تمایل به تقلب، دروغ گویی، رانت خواری، نا امیدی، بی اعتمادی به اطرافیان پرداخته است.

 


نظر شما :