۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، بازدید رییس جهاددانشگاهی از طرح های فنآورانه واحد صنعتی اصفهان

۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۶ ۷