تجلیل از جهادگران برگزیده واحد صنعتی اصفهان با حضور رییس جهاددانشگاهی و معاون امور اقتصادی استانداری-۱۳ بهمن ماه۱۴۰۰