دیدار رییس جهاددانشگاهی با رییس دانشگاه صنعتی اصفهان-۱۳ بهمن ۱۴۰۰