مراسم رونمایی طرح فناورانه " تدوین دانش فنی استحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشور" در واحد صنعتی اصفهان، با حضور رییس جهاددانشگاهی و معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان-۱۳ بهمن ماه۱۴۰۰