مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

۲۹ تیر ۱۴۰۱ | ۱۷:۳۲ ۹
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مراسم تکریم رئیس سابق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان