مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۳ ۱۶
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی