گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی

۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۰ ۱۲
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی
گزارش تصویری مراسم تجدید میثاق با شهدای جهاد دانشگاهی