پژوهشی - آرشیو

انعقاد قرارداد پژوهشی با شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان
توسط معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان انجام شد:

انعقاد قرارداد پژوهشی با شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

مرکز شیمی و مهندسی شیمی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان قرارداد پژوهشی با عنوان امکان سنجی استفاده از مواد ته نشین کننده غیر مضر به منظور تسریع کاهش کدورت آب سد چم‌آسمان با شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان منعقد کرد.

ادامه مطلب