پشتیبانی - آرشیو

کارگاه آموزشی " تصمیم گیری و انتخاب هوشمندانه "
در واحد صنعتی اصفهان برگزار شد:

کارگاه آموزشی " تصمیم گیری و انتخاب هوشمندانه "

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، کارگاه آموزشی " تصمیم گیری و انتخاب هوشمندانه "، ۱۵ اردیبهشت ماه، با همکاری معاونت پشتیبانی و معاونت آموزشی، در مرکز آموزش کوتاه مدت شماره ۸ (جی) برگزار شد.

ادامه مطلب