تاپ خبر - آرشیو

خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب ارائه شد
توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب ارائه شد

خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب در دانشگاه صنعتی اصفهان در شورای فرهنگی این دانشگاه ارائه شد.

ادامه مطلب