آموزش و کارآفرینی - آرشیو

خبر درسبد خانواده و مردم قرار گرفته است
معاون آموزشی واحد صنعتی اصفهان در بازدید از خبرگزاری سیناپرس اصفهان:

خبر درسبد خانواده و مردم قرار گرفته است

سیناپرس: معاون آموزش جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان گفت: خبر در سبد خانواده ها و مردم قرار دارد و با توجه به اهمیت این موضوع، شایسته است که پیش از انتشار هر خبر، راستی آزمایی ان توسط رسانه ها صورت گیرد.

ادامه مطلب