آموزش و کارآفرینی - آرشیو

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عنوان برگزیده معرفی شد
در پنجاهمین گردهمایی معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی؛

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عنوان برگزیده معرفی شد

در پنجاهمین گردهمایی معاونان آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در اصفهان، معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به عنوان برگزیده معرفی و تقدیر شد.

ادامه مطلب