آموزش و کارآفرینی - آرشیو

آزمون پروانه داوری، پروانه میانجیگیری و جذب نیروی افتخاری شورای حل اختلاف در اصفهان
توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد:

آزمون پروانه داوری، پروانه میانجیگیری و جذب نیروی افتخاری شورای حل اختلاف در اصفهان

توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، آزمون پروانه داوری، پروانه میانجیگیری و جذب نیروی افتخاری شورای حل اختلاف در اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب