آموزش و کارآفرینی - آرشیو

حرکت به سمت آموزش های تخصصی و پیشرفته از اهداف جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
در شورای مدیران معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تأکید شد:

حرکت به سمت آموزش های تخصصی و پیشرفته از اهداف جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان: حرکت به سمت آموزش های تخصصی و پیشرفته و ارتقا سطح کمی و کیفی آن یکی از اهداف جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان است.

ادامه مطلب