آموزش و کارآفرینی - آرشیو

برگزاری کارگاه مدیریت کلاس و ارتباط مؤثر با فراگیران ویژه مدرسین
دوره های آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

برگزاری کارگاه مدیریت کلاس و ارتباط مؤثر با فراگیران ویژه مدرسین

کارگاه آموزشی مدیریت کلاس و ارتباط مؤثر با فراگیران در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ویژه مدرسین زبان انگلیسی برگزار شد.

ادامه مطلب