فرهنگی - آرشیو

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان و جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان همکاری می کنند
بمنظور نشر و ترویج سیره حضرت امام خمینی (ره)؛

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان و جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان همکاری می کنند

مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان در جلسه مشترک با معاون فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان از اعلام آمادگی و همکاری بیشتر با جهاد دانشگاهی در زمینه های فرهنگی خبر داد.

ادامه مطلب