فرهنگی - آرشیو

تولید و چاپ بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان خبرداد:

تولید و چاپ بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، ضمن اشاره به ضرورت پرداختن به دغدغه های فرهنگی در کنار مسائل پژوهشی و آموزشی گفت: چاپ بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب، اجرای طرح مطالعاتی نیاز سنجی فرهنگی دانشجویان و مسابقات مناظرات دانشجویی بخشی ازاقدامات دانست

ادامه مطلب