فرهنگی - آرشیو

تقدیر از شعبه انتشارات واحد صنعتی اصفهان بعنوان شعبه برگزیده
در هفتمین گردهمایی مدیران شعب انتشارات جهاددانشگاهی سراسر کشور انجام شد:

تقدیر از شعبه انتشارات واحد صنعتی اصفهان بعنوان شعبه برگزیده

در هفتمین گردهمایی مدیران شعب انتشارات جهاددانشگاهی سراسر کشور، از شعبه انتشارات واحد صنعتی اصفهان بعنوان شعبه برگزیده، تقدیر شد.

ادامه مطلب