فرهنگی - آرشیو

تشریح اهمیت "پیوست نگاری فرهنگی"  توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
در هفتمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استانداری اصفهان:

تشریح اهمیت "پیوست نگاری فرهنگی" توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

در هفتمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استانداری اصفهان، اهمیت "پیوست نگاری فرهنگی" توسط دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تشریح شد.

ادامه مطلب