فرهنگی - آرشیو

پذیرش مقاله‌ی گروه نیازسنجی ومطالعات فرهنگی واحد صنعتی اصفهان در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر

پذیرش مقاله‌ی گروه نیازسنجی ومطالعات فرهنگی واحد صنعتی اصفهان در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر

مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان از پذیرش چکیده مقاله  با عنوان « قیمت گذاری کتاب به روش تعاملی» در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نشر، ترجمه و توسعه ی فرهنگ خبر داد.

ادامه مطلب