فرهنگی

اگر انتقاد نباشد، ما یا در جایگاه منفعل خواهیم بود یا در جایگاه مستبد
در نشست "فرهنگ نقد و نقد پذیری" مطرح شد:

اگر انتقاد نباشد، ما یا در جایگاه منفعل خواهیم بود یا در جایگاه مستبد

عضو شورای علمی مدارس امین کشورگفت: اسلام نگاهش به انتقاد نگاه از نوع "نیاز" است، در حالی که ما اکنون در جامعه نوعی "فرار" از انتقاد را داریم. اگر انتقاد نباشد، ما یا در جایگاه منفعل خواهیم بود.

ادامه مطلب