فرهنگی

تشریح اهمیت "پیوست نگاری فرهنگی"  توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
در هفتمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استانداری اصفهان:

تشریح اهمیت "پیوست نگاری فرهنگی" توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

در هفتمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استانداری اصفهان، اهمیت "پیوست نگاری فرهنگی" توسط دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تشریح شد.

ادامه مطلب
مسابقه عید غدیر ویژه فراگیران مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

مسابقه عید غدیر ویژه فراگیران مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد

مسابقه ترجمه، گویندگی و نقاشی از واقعه غدیر ویژه فراگیران مراکز آموزشی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
کتاب « برگزیده نیازهای فناورانه رفع شده صنایع کوچک و متوسط کشور» وارد بازار نشر شد
به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

کتاب « برگزیده نیازهای فناورانه رفع شده صنایع کوچک و متوسط کشور» وارد بازار نشر شد

کتاب « برگزیده نیازهای فناورانه رفع شده صنایع کوچک و متوسط کشور (۱۴۰۰ – ۱۳۹۹)» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منتشر شد.

ادامه مطلب